Công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên

Chỉnh sửa lần cuối :13/11/2020

    Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng, là cầu nối để chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, nhằm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

    Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng và yêu cầu nhiệm cụ công tác PBGDPL, ngày 20 tháng 6 năm 2012,  kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII thông qua Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Lần đầu tiên nước ta có một văn bản Quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao dưới hình thức văn bản luật để điều chỉnh các hoạt động về công tác PBGDPL, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất, góp phần bảo đảm mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền và được tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận thông tin về pháp luật, qua đó nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.

     Thực hiện các Văn kiện của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các đề án, chương trình, kế hoạch về PBGDPL của UBND tỉnh Thái Nguyên, kế hoạch về PBGDPL của Sở Y tế Thái Nguyên, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên đã tích cực phổ biến, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú: phổ biến trong cuộc họp giao ban khoa, phòng, cuộc họp giao ban bệnh viện, giao ban hằng tháng, hằng quý, thông tin tại các bảng tin nội bộ, trên website bệnh viện…Thông qua đó, Bệnh viện mong muốn công chức, viên chức và người lao động tại Bệnh viện được tiếp cận các quy định mới nhanh chóng nhất, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật, góp phần ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật do thiếu kiến thức về pháp luật.

    Về các quy định của ngành Y tế, Bệnh viện chú trọng công tác an ninh, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, người nhà người bệnh và nhân viên y tế, tuyên truyền quyền và nghĩa vụ của mỗi cá nhân giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng thông qua việc phổ biến quy định chung của Nhà nước, phổ biến quy trình CODE WHITE – Quy trình hành động khi có bạo hành nhân viên y tế.

     Bên cạnh đó, Bệnh viện đã phổ biến, tổ chức ký cam kết một số nội dung pháp luật khác cho nhân viên như: phòng chống, tố giác tội phạm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc…); an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường, không hút thuốc lá trong bệnh viện… Phổ biến pháp luật về các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhất là các quyền, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn, ác quy định pháp luật về bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo lực với trẻ em và các đối tượng yếu thế.

    CĂN CỨ PHÁP LÝ

      1. Luật phổ biến giáo dục pháp luật https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-pho-bien-giao-duc-phap-luat-2012-142765.aspx

     2.Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-2013-215837.aspx

 3. Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Quyet-dinh-170-QD-BYT-2019-De-an-Phong-ngua-toi-pham-vi-pham-phap-luat-tai-cac-co-so-y-te-405417.aspx

     4. Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-2012-142763.aspx

    5. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Phong-chong-tham-nhung-322049.aspx

    6. Công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-quyet-cong-tac-bao-ve-an-ninh-trat-tu-an-toan-xa-hoi/37479/noi-dung.aspx

                                                                                                        PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH THÁI NGUYÊN