Phòng điều dưỡng

Chỉnh sửa lần cuối :30/11/2020

Thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh theo quy định; xây dựng các quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của Bệnh viện, của từng chuyên khoa; đôn đốc, kiểm tra thực hiện đúng các quy trình, kỹ thuật chuyên môn; Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong Bệnh viện; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Bệnh viện phân công…


Trưởng Phòng - CNĐD - Dương Thị Minh Hoa


Tập thể Phòng Điều dưỡng và công tác xã hội

Các đồng chí trưởng phòng qua các thời kỳ

Từ 01/8/2006 Đ/c CN Điều dưỡng Phạm Thị Tuyến -Trưởng phòng.

- Từ 01/4/2015 đ/c CN Điều dưỡng Nguyễn Thị An Huyền - Trưởng phòng.