Phòng Tổ chức hành chính

Chỉnh sửa lần cuối :01/11/2016

Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác Tổ chức – Hành chính của Bệnh viện. Tham mưu giúp giám đốc xem xét quyết định về công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật.


BS CKI La Đức Duyên - Phó Giám đốc Kiêm Trưởng Phòng

Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện. Định kỳ báo cáo giám đốc về việc sử dụng vật tư thiết bị của các khoa, phòng trong bệnh viện; Quản lý công tác dinh dưỡng trong toàn viện. Hàng năm, liên tục đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến. 


Tập thể Phòng Tổ chức - Hành chính


Các đồng chí trưởng phòng qua các thời kỳ

- Từ trước tháng 10/2003 đồng chí Lê Văn Bảy - Trưởng phòng 

- Từ tháng 10/2003 - 10/2011 đồng chí Nguyễn Trọng Khôi - Phó giám đốc,  kiêm trưởng phòng

- Từ tháng 11/2011 đồng chí Vũ Thị Huế - Trưởng phòng

- Từ tháng 01/2016 đến nay đồng chí La Đức Duyên, Phó giám đốc - kiêm Trưởng phòng.