Phòng Tài chính kế toán

Chỉnh sửa lần cuối :30/11/2020

Phòng Tài chính kế toán được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập bệnh viện, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Nhiệm vụ đảm bảo thu, chi; duy trì các hoạt động của Bệnh viện, hàng năm căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị, của cấp có thẩm quyền giao, trên cơ sở các chế độ chính sách, tiêu chuẩn định mức hiện hành của nhà nước Phòng lập dự  toán thu, chi và tổ chức thực hiện khi kế hoạch thu chi đã được phê duyệt. Hàng năm Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Trưởng Phòng Hoàng Thị Thu Cúc

Các đồng chí trưởng phòng qua các thời kỳ

- Từ 1998 đến tháng 3/2015: Cử nhân kinh tế Bế Thị Minh Hường - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng

- Từ 04/2015 đến nay: Cử nhân kinh tế Hoàng Thị Thu Cúc - Trưởng phòng


Tập thể Phòng Tài chính kế toán